Profil zadavatele

provozní řád

 

1. Úvod

1.1. Provozovatelem serveru www.veza.cz (dále jen veza) je společnost (dále jen Provozovatel).

1.2. Server veza umožňuje provozování profilu zadavatele, tak jak je definován zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v aktuálním znění. Podle tohoto zákona mají zadavatelé povinnost uveřejňovat vybrané dokumenty a údaje, které jsou součástí procesu zadávání veřejných zakázek. Adresa profilu zadavatele musí být uvedena ve Věstníku veřejných zakázek.

1.3. Provozovatel na svém serveru veza nabízí zřízení a provozování tohoto profilu zadavatele, který umožní zveřejnění všech dokumentů a údajů u kterých to zákon požaduje či předpokládá. Provozovatel tak umožňuje za úplatu zveřejnění informací o zadávacím řízení, včetně přiložených dokumentů, server veza však není určen pro elektronické podávání nabídek, elektronické aukce apod.

1.4. Provozovatel prohlašuje, že server veza splňuje podmínky stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ), v aktuálním znění. V případě legislativních změn se provozovatel zavazuje přizpůsobit novým požadavkům. Ve výjimečném případě, kdy by Provozovatel nebyl schopen dodržet požadavky zákona, je si vědom své povinnosti o tom v co nejkratším termínu informovat všechny zadavatele, jejichž profil je provozován na serveru veza.

1.5. Na serveru veza je odkaz na instalován serverový komerční certifikát, který dokládá zabezpečenou komunikaci a jasnou identifikaci serveru a jeho provozovatele.

1.6. Provozovatel zajišťuje nepřetržitý provoz serveru. Ve výjimečných případech, kdy je z objektivních důvodů nemožné zajistit provoz serveru a tento výpadek bude delší jak 12 hodin je Provozovatel povinen informovat zadavatele o tomto výpadku s doporučením, že u všech právě probíhajících zakázek by měli zadavatelé prodloužit lhůtu pro podání nabídek a termín ukončení zveřejnění o dobu výpadku.

 

2. Zřízení profilu zadavatele

2.1. Provozovatel je povinen zřídit profil zadavatele ve lhůtě 7 dnů ode dne uzavření smlouvy o zřízení a provozování profilu zadavatele nebo od doručení objednávky na zřízení a provozování profilu zadavatele Provozovateli.

2.2. Provozovatel je dále povinen provést na svůj náklad oznámení adresy zřízeného profilu zadavatele do Věstníku veřejných zakázek. Provozovatel provede oznámení do 3 dnů ode dne zřízení profilu zadavatele. Podmínkou oznámení je udělení plné moci, bez ní nemůže provozovatel oznámení provést.

2.3. Objednatel může oznámit adresu svého profilu do Věstníku veřejných zakázek samostatně. O tomto kroku je objednatel povinen informovat provozovatele, který mu je povinen sdělit konkrétní internetovou adresu jeho profilu zadavatele. Objednatel je povinen oznámit adresu profilu zadavatele (případně další údaje) ve tvaru v jakém ji obdrží od provozovatele.

2.4. Provozovatel neodpovídá za činnost správce Věstníku veřejných zakázek, zejména za lhůtu, ve které zpracuje oznámení o profilu zadavatele.

2.5. Objednatel je povinen pro zřízení profilu poskytnout potřebnou součinnost, tj. zejména poskytnout potřebné údaje o zadavateli, které jsou nutné pro zřízení profilu.

 

3. Zveřejnění zadávacího řízení

3.1. Ode dne zveřejnění adresy profilu zadavatele ve Věstníku veřejných zakázek může prostřednictvím Provozovatele zadavatel na svém profilu zveřejňovat všechny potřebné údaje či dokumenty.

3.2. Objednatel zažádá o zveřejnění zadávacího řízení formou e-mailu, který zašle na dvě adresy:

Součástí tohoto e-mailu budou zveřejňované skutečnosti zadávacího řízení a další potřebné dokumenty, jako je např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, dodatečné informace, rozhodnutí zadavatele, smlouvy atp. Dokumenty by měly být v obecně známém formátu (typicky PDF, DOC, DOCX, JPEG apod.) a opatřené kvalifikovaným certifikátem (elektronickým podpisem). V případě zastoupení zadavatele je součástí žádosti o zveřejnění i kopie plné moci osoby pověřené ke zveřejnění dokumentů vystavené zadavatelem.

3.3. Provozovatel potvrdí zadavateli přečtení e-mailu (je-li zadavatelem požadováno).

3.4. V případě, že jsou všechny podklady v pořádku a e-mailová žádost je Provozovateli doručena nejpozději do 20.00 hod. včetně, je Provozovatel povinen zveřejnit zakázku neprodleně, nejpozději však do 23.59 hod. stávajícího dne. Žádosti doručené po 20.01 hod. včetně je Provozovatel povinen zveřejnit v nejbližším následujícím kalendářním dnu po dni doporučení.

3.5. V případě, že bude zadavatel chtít provést změny, zašle e-mail na stejnou adresu s popisem změn, případně s přiloženým souborem. Provozovatel potvrdí přijetí e-mailu a provede změny v termínech za podmínek a v termínech dle odst. 3.4. Provozního řádu.

3.6. Provozovatel nenese odpovědnost za nezveřejnění povinných informací a dokumentů, o které nebyl žádán, resp. za jejich pozdní zveřejnění na základě pozdě podané žádosti o zveřejnění a zároveň provozovatel nenese odpovědnost za věcnou správnost zveřejněných informací a obsah zveřejněných dokumentů.

3.7. Aktuální zakázky zadavatele jsou zobrazeny v záložce „Zakázky“, po uzavření smlouvy nebo po zrušení zadávacího řízení je zakázka automaticky přesunuta do záložky „Archiv“, kde je uchována minimálně 10 let. Zakázky malého rozsahu jsou od počátku umístěny v záložce „Bez VŘ“.

3.8. Provozovatel uveřejňuje dokumenty, jak je obdrží od zadavatele popř. zmocněné osoby, dokumenty jsou na profilu zadavatele označeny názvem doručeného souboru popř. obecným názvem určeným provozovatelem (v případě velmi neadresně nazvaného souboru), a to na základě posouzení Provozovatele. Požaduje-li zadavatel konkrétní název zveřejněného dokumentu, může si to v žádosti o zveřejnění vymínit a Provozovatel to bude respektovat. Provozovatel upozorňuje, že s ohledem na nastavení internetových prohlížečů jsou názvy dokumentů zadávány vždy bez diakritiky.

 

4. Přehled základních uveřejňovacích povinností veřejného zadavatele v jednotlivých druzích zadávacích řízení (pramen: Metodika k vyhlášce o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele, Příloha č. 1 Přehled základních uveřejňovacích povinností veřejného zadavatele v jednotlivých druzích zadávacích řízení, dle poslední aktualizace z 1. 9. 2013)

4.1. Otevřené, užší řízení a jednací řízení s uveřejněním:

zahájení a průběh zadávacího řízení

- ID zakázky – výstižný a jednoznačný název veřejné zakázky tvoří základní znaky české abecedy s diakritikou, kombinace čísel 0 až 9 a mezery. Délka názvu nesmí přesáhnout 69 znaků včetně mezer

- zadavatel – oficiální název právnické osoby

- typ veřejné zakázky – jednoznačně určený typ veřejné zakázky ve smyslu ZVZ

- minimálně textová část zadávací dokumentace (popř. kvalifikační dokumentace) ode dne uveřejnění oznámení (§ 48 ZVZ),

- odůvodnění veřejné zakázky do 3 pracovních dnů od uveřejnění oznámení. Neuveřejňuje se pro veřejné zakázky zadávané v jednacím řízení s uveřejněním podle § 22 odst. 1 a 2 (§ 156 ZVZ),

- dodatečné informace neprodleně po odeslání dodatečných informací dodavateli/dodavatelům (§ 49)

- uchazeči – zadavatel neprodleně zveřejní neprodleně všechny uchazeče, pozdější event. odstoupení uchazeče, nebo jeho vyloučení nemá na tuto povinnost vliv, u každého uchazeče musí být uvedeny následující údaje:

a) název – označení dle obchodního, nebo obdobného rejstříku právnických, resp. fyzických osob,

b) země sídla

c) IČO uchazeče

d) nabídková cena včetně daně z přidané hodnoty

ukončení zadávacího řízení

- písemná zpráva zadavatele nejpozději do 15 dnů po ukončení zadávacího řízení (podepsání smlouvy) (§ 85 ZVZ)

- dodavatel – zadavatel zveřejní neprodleně po nabytí právní moci rozhodnutí zadavatele tyto údaje

a) název – označení dle obchodního, nebo obdobného rejstříku právnických, resp. fyzických osob,

b) IČO dodavatele

c) cena zakázky celkem bez daně z přidané hodnoty

d) cena zakázky celkem včetně daně z přidané hodnoty

- subdodavatel – je-li součástí vítězné nabídky i jeden nebo více subdodavatelů je zadavatel povinen zveřejnit následující údaje

a) název – označení dle obchodního, nebo obdobného rejstříku právnických, resp. fyzických osob,

b) IČO subdodavatele

c) sídlo subdodavatele

- smlouva včetně všech příloh - zadavatel uveřejní nejpozději do 15 dnů od uzavření smlouvy. V případě dodatků a změn smlouvy uveřejňuje zadavatel do 15 dnů od jejich podpisu i tyto dokumenty. Výjimky, kdy se smlouva neuveřejňuje, jsou uvedeny v § 147a odst. 2 ZVZ. (§ 147a ZVZ)

- výše skutečně uhrazené ceny za splnění veřejné zakázky nejpozději do 90 dnů od splnění smlouvy. U smlouvy, jejíž doba plnění přesahuje 1 rok, se uveřejní nejpozději do 31. března následujícího kalendářního roku cena uhrazená za plnění veřejné zakázky v předchozím kalendářním roce. Výjimky, kdy se výše skutečně uhrazené ceny neuveřejňuje, jsou uvedeny v § 147a odst. 3 ZVZ. (§ 147a ZVZ).

- seznam subdodavatelů nejpozději do 90 dnů od splnění smlouvy. V seznamu jsou uvedeni subdodavatelé, jimž za plnění subdodávky bylo uhrazeno více než 10 % nebo v případě významné veřejné zakázky více než 5 % z celkové ceny veřejné zakázky nebo z části ceny hrazené v kalendářním roce. U smlouvy, jejíž doba plnění přesahuje 1 rok, se uveřejní seznam subdodavatelů nejpozději do 31. března následujícího kalendářního roku. Výjimky, kdy se seznam subdodavatelů neuveřejňuje, jsou uvedeny v § 147a odst. 7 ZVZ. (§ 147a ZVZ).

4.2. Jednací řízení bez uveřejnění:

zahájení a průběh zadávacího řízení

- odůvodnění veřejné zakázky do 3 pracovních dnů od odeslání výzvy, neuveřejňuje se pro veřejné zakázky zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 1, § 23 odst. 4 písm. b), § 23 odst. 5 písm. c) až e), § 23 odst. 6 až 9, § 23 odst. 10 písm. a) a c) nebo § 23 odst. 11 (§ 86 ZVZ)

- ID zakázky – výstižný a jednoznačný název veřejné zakázky tvoří základní znaky české abecedy s diakritikou, kombinace čísel 0 až 9 a mezery. Délka názvu nesmí přesáhnout 69 znaků včetně mezer

- zadavatel – oficiální název právnické osoby

- typ veřejné zakázky – jednoznačně určený typ veřejné zakázky ve smyslu ZVZ

- uchazeči – zadavatel neprodleně zveřejní neprodleně všechny uchazeče, pozdější event. odstoupení uchazeče, nebo jeho vyloučení nemá na tuto povinnost vliv, u každého uchazeče musí být uvedeny následující údaje:

a) název – označení dle obchodního, nebo obdobného rejstříku právnických, resp. fyzických osob,

b) země sídla

c) IČO uchazeče

d) nabídková cena včetně daně z přidané hodnoty

ukončení zadávacího řízení

- písemná zpráva zadavatele - zadavatel uveřejní nejpozději do 15 dnů po ukončení zadávacího řízení (podepsání smlouvy) (§ 85 ZVZ)

- dodavatel – zadavatel zveřejní neprodleně po nabytí právní moci rozhodnutí zadavatele tyto údaje

a) název – označení dle obchodního, nebo obdobného rejstříku právnických, resp. fyzických osob,

b) IČO dodavatele

c) cena zakázky celkem bez daně z přidané hodnoty

d) cena zakázky celkem včetně daně z přidané hodnoty

- subdodavatel – je-li součástí vítězné nabídky i jeden nebo více subdodavatelů je zadavatel povinen zveřejnit následující údaje

a) název – označení dle obchodního, nebo obdobného rejstříku právnických, resp. fyzických osob,

b) IČO subdodavatele

c) sídlo subdodavatele

- smlouva včetně všech příloh - zadavatel uveřejní nejpozději do 15 dnů od uzavření smlouvy. Po uveřejnění smlouvy je zakázka na profilu zadavatele okamžitě označena jako zadaná a automaticky přesunuta do archivu. V případě dodatků a změny smlouvy uveřejňuje zadavatel do 15 dnů od jejich podpisu i tyto dokumenty. Výjimky, kdy se smlouva neuveřejňuje, jsou uvedeny v § 147a odst. 2 ZVZ. (§ 147a ZVZ).

- výše skutečně uhrazené ceny za splnění veřejné zakázky nejpozději do 90 dnů od splnění smlouvy. U smlouvy, jejíž doba plnění přesahuje 1 rok, se uveřejní nejpozději do 31. března následujícího kalendářního roku cena uhrazená za plnění veřejné zakázky v předchozím kalendářním roce. Výjimky, kdy se výše skutečně uhrazené ceny neuveřejňuje, jsou uvedeny v § 147a odst. 3 ZVZ. (§ 147a ZVZ).

- seznam subdodavatelů nejpozději do 90 dnů od splnění smlouvy. V seznamu jsou uvedeni subdodavatelé, jimž za plnění subdodávky bylo uhrazeno více než 10 % nebo v případě významné veřejné zakázky více než 5 % z celkové ceny veřejné zakázky nebo z části ceny hrazené v kalendářním roce. U smlouvy, jejíž doba plnění přesahuje 1 rok, se uveřejní seznam subdodavatelů nejpozději do 31. března následujícího kalendářního roku. Výjimky, kdy se seznam subdodavatelů neuveřejňuje, jsou uvedeny v § 147a odst. 7 ZVZ. (§ 147a ZVZ).

4.3. Zjednodušené podlimitní řízení

zahájení a průběh zadávacího řízení

- ID zakázky – výstižný a jednoznačný název veřejné zakázky tvoří základní znaky české abecedy s diakritikou, kombinace čísel 0 až 9 a mezery. Délka názvu nesmí přesáhnout 69 znaků včetně mezer

- zadavatel – oficiální název právnické osoby

- typ veřejné zakázky – jednoznačně určený typ veřejné zakázky ve smyslu ZVZ

- písemná výzva - ode dne odeslání výzvy uchazečům (§ 38 ZVZ)

- minimálně textová část zadávací dokumentace ode dne odeslání výzvy (§ 48 ZVZ)

- dodatečné informace neprodleně po odeslání dodatečných informací dodavateli / dodavatelům (§ 49 ZVZ)

- uchazeči – zadavatel neprodleně zveřejní neprodleně všechny uchazeče, pozdější event. odstoupení uchazeče, nebo jeho vyloučení nemá na tuto povinnost vliv, u každého uchazeče musí být uvedeny následující údaje:

a) název – označení dle obchodního, nebo obdobného rejstříku právnických, resp. fyzických osob,

b) země sídla

c) IČO uchazeče

- informace o prohlídce místa plnění (§ 49 ZVZ)

- rozhodnutí o vyloučení uchazeče není povinné uveřejňovat - pouze jeden ze způsobů doručení dokumentu. V případě, že se zadavatel rozhodne doručovat tímto způsobem, musí si toto vyhradit v zadávacích podmínkách (§ 76 ZVZ)

- oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - není povinné uveřejňovat - pouze jeden ze způsobů doručení dokumentu. V případě, že se zadavatel rozhodne doručovat tímto způsobem, musí si toto vyhradit v zadávacích podmínkách (§ 81 ZVZ).

ukončení zadávacího řízení

- písemná zpráva zadavatele nejpozději do 15 dnů po ukončení zadávacího řízení (podepsání smlouvy) (§ 85 ZVZ)

- dodavatel – zadavatel zveřejní neprodleně po nabytí právní moci rozhodnutí zadavatele tyto údaje

a) název – označení dle obchodního, nebo obdobného rejstříku právnických, resp. fyzických osob,

b) IČO dodavatele

c) cena zakázky celkem bez daně z přidané hodnoty

d) cena zakázky celkem včetně daně z přidané hodnoty

- subdodavatel – je-li součástí vítězné nabídky i jeden nebo více subdodavatelů je zadavatel povinen zveřejnit následující údaje

a) název – označení dle obchodního, nebo obdobného rejstříku právnických, resp. fyzických osob,

b) IČO subdodavatele

c) sídlo subdodavatele

- smlouva včetně všech příloh nejpozději do 15 dnů od uzavření smlouvy. Po uveřejnění smlouvy je zakázka na profilu zadavatele okamžitě označena jako zadaná a automaticky přesunuta do archivu. V případě dodatků a změny smlouvy uveřejňuje zadavatel do 15 dnů od jejich podpisu i tyto dokumenty. Výjimky, kdy se smlouva neuveřejňuje, jsou uvedeny v § 147a odst. 2 ZVZ. (§ 147a ZVZ).

- výše skutečně uhrazené ceny za splnění veřejné zakázky nejpozději do 90 dnů od splnění smlouvy. U smlouvy, jejíž doba plnění přesahuje 1 rok, se uveřejní nejpozději do 31. března následujícího kalendářního roku cena uhrazená za plnění veřejné zakázky v předchozím kalendářním roce. Výjimky, kdy se výše skutečně uhrazené ceny neuveřejňuje, jsou uvedeny v § 147a odst. 3 ZVZ. (§ 147a ZVZ).

- seznam subdodavatelů nejpozději do 90 dnů od splnění smlouvy. V seznamu jsou uvedeni subdodavatelé, jimž za plnění subdodávky bylo uhrazeno více než 10 % nebo v případě významné veřejné zakázky více než 5 % z celkové ceny veřejné zakázky nebo z části ceny hrazené v kalendářním roce. U smlouvy, jejíž doba plnění přesahuje 1 rok, se uveřejní seznam subdodavatelů nejpozději do 31. března následujícího kalendářního roku. Výjimky, kdy se seznam subdodavatelů neuveřejňuje, jsou uvedeny v § 147a odst. 7 ZVZ. (§ 147a ZVZ).

4.4. Soutěžní dialog

zahájení a průběh zadávacího řízení

- ID zakázky – výstižný a jednoznačný název veřejné zakázky tvoří základní znaky české abecedy s diakritikou, kombinace čísel 0 až 9 a mezery. Délka názvu nesmí přesáhnout 69 znaků včetně mezer

- zadavatel – oficiální název právnické osoby

- typ veřejné zakázky – jednoznačně určený typ veřejné zakázky ve smyslu ZVZ

- minimálně textová část zadávací dokumentace (kvalifikační dokumentace) ode dne uveřejnění oznámení (§ 48 ZVZ)

- uchazeči – zadavatel neprodleně zveřejní neprodleně všechny uchazeče, pozdější event. odstoupení uchazeče, nebo jeho vyloučení nemá na tuto povinnost vliv, u každého uchazeče musí být uvedeny následující údaje:

a) název – označení dle obchodního, nebo obdobného rejstříku právnických, resp. fyzických osob,

b) země sídla

c) IČO uchazeče

- odůvodnění veřejné zakázky do 3 pracovních dnů od uveřejnění oznámení (§ 156 ZVZ)

- dodatečné informace neprodleně po odeslání dodatečných informací dodavateli / dodavatelům (§ 49 ZVZ)

ukončení zadávacího řízení

- písemná zpráva zadavatele nejpozději do 15 dnů po ukončení zadávacího řízení (podepsání smlouvy) (§ 85 ZVZ)

- dodavatel – zadavatel zveřejní neprodleně po nabytí právní moci rozhodnutí zadavatele tyto údaje

a) název – označení dle obchodního, nebo obdobného rejstříku právnických, resp. fyzických osob,

b) IČO dodavatele

c) cena zakázky celkem bez daně z přidané hodnoty

d) cena zakázky celkem včetně daně z přidané hodnoty

- subdodavatel – je-li součástí vítězné nabídky i jeden nebo více subdodavatelů je zadavatel povinen zveřejnit následující údaje

a) název – označení dle obchodního, nebo obdobného rejstříku právnických, resp. fyzických osob,

b) IČO subdodavatele

c) sídlo subdodavatele

- smlouva včetně všech příloh nejpozději do 15 dnů od uzavření smlouvy. Po uveřejnění smlouvy je zakázka na profilu zadavatele okamžitě označena jako zadaná a automaticky přesunuta do archivu. V případě dodatků a změny smlouvy uveřejňuje zadavatel do 15 dnů od jejich podpisu i tyto dokumenty. Výjimky, kdy se smlouva neuveřejňuje, jsou uvedeny v § 147a odst. 2 ZVZ. (§ 147a ZVZ).

- výše skutečně uhrazené ceny za splnění veřejné zakázky nejpozději do 90 dnů od splnění smlouvy. U smlouvy, jejíž doba plnění přesahuje 1 rok, se uveřejní nejpozději do 31. března následujícího kalendářního roku cena uhrazená za plnění veřejné zakázky v předchozím kalendářním roce. Výjimky, kdy se výše skutečně uhrazené ceny neuveřejňuje, jsou uvedeny v § 147a odst. 3 ZVZ. (§ 147a ZVZ).

- seznam subdodavatelů nejpozději do 90 dnů od splnění smlouvy. V seznamu jsou uvedeni subdodavatelé, jimž za plnění subdodávky bylo uhrazeno více než 10 % nebo v případě významné veřejné zakázky více než 5 % z celkové ceny veřejné zakázky nebo z části ceny hrazené v kalendářním roce. U smlouvy, jejíž doba plnění přesahuje 1 rok, se uveřejní seznam subdodavatelů nejpozději do 31. března následujícího kalendářního roku. Výjimky, kdy se seznam subdodavatelů neuveřejňuje, jsou uvedeny v § 147a odst. 7 ZVZ. (§ 147a ZVZ).

 

5. Cenové podmínky

Cena za zřízení a udržování profilu zadavatele a veškeré výše uvedené související služby činí 5 000 Kč bez DPH za jeden kalendářní rok, v případě udržování a provozu profilu zadavatele na webových stránkách veza.cz po dobu kratší než 10 měsíců jednoho kalendářního roku bude cena díla určena jako součin skutečného počtu i započatých kalendářních měsíců v daném roce, ve kterých byl profil zadavatele umístěn na adrese veza.cz a částky 500 Kč bez DPH.